Thailand 2012

Phuket Kata Beach

Koh Lanta Klong Dao Beach

Phi Phi

Koh Lanta Klong Dao Beach

Koh Lipe Sun Rice Beach

Koh Lanta

Phuket

20120129 Phuket  besök på Kata Beach Resort

20120129 Phuket  besök på Kata Beach Resort

20120131 Phuket  Town   Festival

20120131 Phuket  besök på Kata Beach Resort

20120131 Phuket  besök på Kata Beach Resort

20120201 Phuket Kata Poolside Resort

20120201 Phuket Kata Poolside Resort

20120201 Phuket Kata Poolside Resort

20120201 Phuket Kata Poolside Resort

20120205 Phi Phi   Andaman Beach Resort

20120205 Phi Phi   Andaman Beach Resort

20120205 Phi Phi   Andaman Beach Resort

20120206 Koh Lanta   Klong Dao Beach   Andaman Lanta Resort

20120206 Koh Lanta   Klong Dao Beach   Andaman Lanta Resort

20120206 Koh Lanta   Saladan

20120207 Koh Lanta   Klong Dao Beach   Andaman Lanta Resort

20120207 Koh Lanta   Klong Dao Beach   Andaman Lanta Resort

20120207 Koh Lanta   Saladan

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120208 Koh Lanta   Båtutflykt till Koh Rock

20120209 Koh Lipe

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120210 Koh Lipe  Walking Street

20120210 Koh Lipe  Walking Street

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach   Barracuda-stim

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach   Barracuda-stim

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120210 Koh Lipe  Pattaya Beach

20120212 Koh Lipe  Sunrice Beach

20120212 Koh Lipe  Sunrice Beach

20120212 Koh Lipe  Sunrice Beach

20120213 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120213 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120213 Koh Lipe  Sunrice Beach   Anda Resort

20120214 Koh Lipe  Sunset Beach

20120214 Koh Lipe  Sunset Beach

20120214 Koh Lipe  Sunset Beach

20120214 Koh Lipe  Sunset Beach

20120214 Koh Lipe  Sunset Beach

20120214 Koh Lipe

20120214 Koh Lipe

20120214 Koh Lipe   Pattaya Beach

20120214 Koh Lipe   Pattaya Beach

20120215 Koh Lipe   Sunset Beach

20120215 Koh Lipe  Walking Street

20120215 Koh Lipe   Pattaya Beach

20120215 Koh Lipe   Pattaya Beach

20120215 Koh Lipe   Pattaya Beach

20120215 Koh Lipe   Pattaya Beach

20120217 Koh Lanta  Long Beach   Gooddays Resort

20120217 Koh Lanta  Long Beach   Gooddays Resort

20120217 Koh Lanta  Long Beach   Gooddays Resort

20120219 Koh Lanta  Long Beach  

20120219 Koh Lanta  Long Beach  

20120219 Koh Lanta  Old Town

20120219 Koh Lanta  Old Town

20120219 Koh Lanta  Old Town

20120219 Koh Lanta  Old Town

20120219 Koh Lanta  Old Town

20120220 Koh Lanta  Long Beach

20120220 Koh Lanta  Long Beach

20120220 Koh Lanta  Long Beach

20120220 Koh Lanta  Long Beach

20120220 Koh Lanta  Saladan

20120220 Koh Lanta  Saladan

20120220 Koh Lanta  Saladan

20120221 Koh Lanta  Long Beach  Gooddays Resort

20120221 Koh Lanta  Long Beach  Gooddays Resort

20120221 Koh Lanta  Long Beach  Gooddays Resort

20120222

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach   Phuket airport

20120223  Phuket  Naiyang Beach   Phuket airport

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120223  Phuket  Naiyang Beach

20120224  Phuket  Naiyang Beach

20120224  Phuket  Naiyang Beach

20120224  Phuket  Naiyang Beach

20120225  Phuket  Naiyang Beach

20120225  Phuket  Naiyang Beach   Öde Anläggning??

20120225  Phuket  Naiyang Beach

20120225  Phuket  Naiyang Beach

20120225  Phuket  Naiyang Beach

20120225  Phuket  Naiyang Beach