Thailand 2005-2006

Phuket Kata Beach

Phi-Phi

Koh Lanta Klong Nin Beach

Krabi Aou-Nang

20051223 Kata Beach Resort

20051223 Kata Beach Resort

20051223 Kata Beach Resort

20051224 Julafton Kata Centrum

20051224 Julafton Kata Centrum

20051224 Julafton Kata Beach Resort

20051224 Julafton Kata Beach Resort

20051224 Julafton Kata Beach Resort

20051224 Julafton Kata Beach

20051224 Julafton Kata Beach Resort

20051224 Julafton Kata Beach Resort

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051227 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20051228 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Phi Phi

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

 

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

 

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Nin Beach   Miami Beach Resort

20060102 Koh Lanta   Klong Dao Beach  Laguna Beach Club  

 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach  Laguna Beach Club  

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach  Laguna Beach Club 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach  Laguna Beach Club

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach  Laguna Beach Club 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach  Laguna Beach Club 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach 

20060104 Koh Lanta   Klong Dao Beach 

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Utflykt till Koh Rok

20060105 Koh Lanta   Klong Dao Beach

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060106 Resa till Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang   Srisuksant Resort

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang

20060107 Krabi  Ao Nang   Srisuksant Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

 

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort

20060108 Phuket   Marriott Resort